Hooajapaketi püsilepingutingimused

  1. Üldsätted

1.1. Käesolevad tingimused kehtivad Müüja poolt Tellijale Hooajapaketi teenuse osutamisele ja Hooajapaketti hõlmatud Toodete müümisele.

1.2. Hooajapaketi püsileping sõlmitakse interneti teel Meravita Portaalis või telefonitsi Müüja klienditoe telefoni kaudu.

1.3. Hooajapaketi püsileping jõustub alates Tellimuse kinnitamisest ja kehtib sõltuvalt Hooajapaketi olemusest, kas üks (1) kalendriaasta või kuus (6) kuud. Tellimus loetakse kinnitatuks (i) Müüja poolt Tellijale Tellimuskinnituse e-kirja teel edastamisest või (ii) juhul, kui Tellimus on tehtud Müüja algatusel telefoni teel, pärast Müüja poolt Tellijale Hooajapaketi lepingu dokumentide püsival andmekandjal edastamist Tellija poolt e-kirja teel Tellimuse kinnitamisest.

1.4. Hooajapaketi püsileping koosneb käesolevatest Hooajapaketi püsilepingutingimustest ja Tellimuse vormistamise järel Tellijale edastatavast Tellimuskinnitusest, mis sisaldab konkreetse Püsitellimuse tingimusi (muuhulgas Hooajapaketi tooted, Hooajapaketi kehtivusaeg, kuutasu ja maksegraafik).

1.5. Müüja ja Tellija vahelistele suhetele kohaldatakse käesolevates Tingimustes käsitlemata küsimustes Meravita üldtingimusi. Käesolevates tingimustes suure algustähega mõisteid kasutatakse samas tähenduses, mis on neile omistatud Meravita üldtingimustes, kui käesolevates tingimustes ei ole sätestatud teisiti.

  1. Hooajapaketi teenus

2.1. Müüja pakub võimaluse tellida erinevatele kliendigruppidele ja näidustustele aastaaegade või kalendrikuude kaupa kohandatud Tootepakette siduva püsitellimusena kehtivusega kas üks (1) kalendriaasta või kuus (6) kuud sõltuvalt pakutavast Tootepaketist (edaspidi „Hooajapakett“).

2.2. Hooajapaketi teenuse raames pakutavad Tootepaketid, Tootepakettide kirjeldused, Tootepakettides sisalduvad kalendrikuu kaupa müüdavad Tooted, võimalikud Soodustused, Toodete kasutamise juhised ja kuutasud määratleb Müüja ning see teave on avaldatud Meravita Terviseportaalis.

2.3. Hooajapaketi teenuse püsitellimuse korral Müüja müüb ja toimetab Tellijale kohale Tellija poolt tellitud Tootepaketis sisalduvad Tooted kord kalendrikuus ning Tellija kohustub Toodete eest kord kalendrikuus Aastapaketi püsilepingu kehtivuse ajal ja kokkulepitud viisil tasuma.

2.4. Tootepakettis sisalduvate kalendrikuu kaupa müüdavate Toodete ostmiseks ei pea Tellija esitama Müüjale igakordset eraldi tellimust või muud tahteavaldust, vaid Tooted saadetakse Müüja poolt Tellijale automaatselt kuutasu maksmisel järel.

2.5. Ühe (1) kalendriaastase kehtivusega Hooajapaketi tellimuse puhul, saadab Müüja vastavalt esmase Tellimuse kinnitamise ajale välja jooksva kuu Tooted juhul kui Tellimus on kinnitatud enne jooksva kalendrikuu 15. kuupäeva enne kella 24:00. Pärast märgitud kuupäeva ja kellaaega tehtud tellimuse puhul saadetakse välja järgmise kuu Tooted. Kuus (6) kuud kehtiva Hooajapaketi Tellimuse puhul, saadab Müüja välja Tellimuse kinnitamise päeva kalendrikuu Tooted.

2.6. Esimese kalendrikuu Tooted edastatakse Tellijale hiljemalt kolme tööpäeva möödumisel Tellimuse kinnitamisest ning iga järgneva kalendrikuu Tooted vastava kalendikuu tellimuse kinnitamise päevale vastaval päeval.

2.7. Müüja võib Hooajapaketi tellimusega koos teha sooduspakkumisi või vahendada koostööpartnerite sooduspakkumisi, mis kehtivad nimetatud soodustusi pakkuvate ettevõtete juures ja mille täpsemad tingimused avaldatakse Meravita Terviseportaalis. Müüja vahendab koostööpartnerite soodustusi ainult kokkuleppel koostööpartneritega, kuid ei vastuta võimalike tõrgete või takistuste eest soodustuste kasutamisel. Koostööpartneri soodustuste kasutamisel tõrgete esinemisel palub Müüja sellest viivitamatult end teavitada ja on ühenduses koostööpartneriga olukorra selgitamisel. Müüjal jätab endale ka õiguse igal ajal sooduspakkumiste pakkumine ja vahendamine lõpetada.

2.8. Müüja võib Hooajapaketi püsilepinguga kokkulepitud Tootepaketis sisalduvaid Tooteid muuta ainult sel juhul, kui asjaomase Toote valmistamine lõpetatakse ja tingimusel, et Müüja asendab nimetatud Toote samaväärse muu Tootega.

  1. Hooajapaketi Püsitellimuse esitamine

3.1. Tellijal on võimalik Püsitellimus esitada Meravita Terviseportaalis või Müüja klienditoe telefonil valides välja sobiva Hooajapaketi. Meravita Terviseportaalis püsitellimuse esitamisel lisab Tellija väljavalitud Tootepaketi ostukorvi. Ostukorvi ikoonile vajutades pääseb klient ostu vormistamise lehele, kus on võimalik ostukorvi sisu muuta, valida tarne- ja makseviise ning vormistada kontaktandmete sisestamisel vormistada tellimus vajutade kinnitan tellimuse nupule.

3.2. Pärast Tellimuse esitamist edastab Müüja Tellija e-postiaadressile Tellimuskinnituse koos Tellimuse andmetega, mis hõlmab mh. Tootepaketi sisu kirjeldust, kuutasu ja maksegraafikut ning muud Hooajapaketi püsilepingu dokumendid.

3.3. Müüja klienditoe telefonil püsitellimuse esitamisel, sisestab Müüja Tellija ütluste alusel Tellimuse vormistamiseks vajalikud andmed nagu nt. Tootepaketi nimetus, kuutasu, tarneviis ja selle maksumus, Tellija kontaktandmed (eesnimi ja perenimi, mobiiltelefoninumber, aadress ja e-posti aadress) eeltäidetud Tellimuskinnituse vormi ja edastab selle Tellija e-postiaadressile koos muude Hooajapaketi püsilepingudokumentidega kinnitamiseks.

  1. Hooajapaketi püsitellimuse eest tasumine

4.1. Tellija tasub Hooajapaketi püsitellimuse eest perioodiliselt kord kalendrikuus vastavalt Tellimuskinnituses toodud graafikule Müüja poolt vormistatud ja Tellijale edastatud arve alusel

4.2. Meravita Terviseportaalis Tellimuse vormistamisel tasub Tellija esimese kuumakse Tellimuse esitamisel portaalis avaldatud makseviise kasutades.

4.3. Müüjal on õigus jätta Tellijale saatmata järgneva(te) kalendrikuu(de) Tooted, juhul kui Tellija ei ole Toodete eest õigeaegselt tasunud.

  1. Täiendavad kaubad

5.1. Hooajapaketi püsitellimusel on Tellijal võimalik osta Müüjalt soodushinnaga aktiivsusmonitori (edaspidi „Kaup“).

5.2. Nimetatud Kaupadele kehtib Müüja poolt Meravita Terviseportaalis või muul moel Tellimuse esitamise hetkel avaldatud ja Tellimuskinnituses sisalduv soodushind tingimusel, et Tellija täidab õigeaegselt ja katkematult Hooajapaketi püsilepingu tingimusi ega ütle Hooajapaketi püsilepingut ennetähtaegselt üles.

5.3. Koos Hooajapaketi püsitellimusega Kauba ostmisel fikseeritakse Tellimuskinnituses Kauba tavahind ja soodushind.

5.4. Tellija tasub Kauba soodushinna, mis on jagatud võrdseteks osamakseteks samal ajal koos Toodete eest tasumisega kord kalendrikuus vastavalt käesolevate Tingimuste punktile 4.1.

5.5. Kaup saadetakse Tellijale koos esimese kalendrikuu Toodete paketiga. Selguse huvides olgu öeldud, et ka Kaubale kehtib Meravita üldtingimustes sätestatud toodete tagastamise kord.

  1. Aastapaketi püsitellimuse ennetähtaegne lõpetamine

6.1. Tellijal on õigus Aastapaketi püsileping igal ajal lõpetada esitades sellekohase teatise Müüjale. Müüja kinnitab Aastapaketi püsilepingu lõpetamist Tellijale e-posti teel.

6.2 Juhul kui Tellija on koos Aastapaketti püsitellimusega ostnud Kauba, siis püsitellimuse ennetähtaegsel lõpetamisel kohustub Tellija tasuma Müüjale Tellimusekinnituses toodud Kauba tavahinna, millest on mahaarvestatud Tellija poolt juba tasutud osamaksed.