Isikuandmete töötlemise põhimõtted

 MEDICAL PHARMACY GROUP AS PRIVAATSUSPOLIITIKA

SISSEJUHATUS

Medical Pharmacy Group AS on juriidiline isik, registrikoodiga 12356191, asukohaga Ülikooli 8 Tartu, Eesti Vabariik. AS Medical Pharmacy Group on Eesti kapitalil tegutsev ettevõte, mis toodab personaalseid vitamiine, mineraalaineid ja erinevaid tervisetooteid.

Oma tegevuse käigus kogume ja kasutame teid puudutavaid isikuandmeid selleks, et pakkuda teile parimat teenindust, nõustamist ja lahendusi ning täita teiega sõlmitud lepinguid.

Kaitseme teie andmeid ja eraelu puutumatust kõigil kehtivas õiguses ette nähtud viisidel.

Eelnimetatud isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks on Medical Pharmacy Group AS kehtestanud töötlemisreeglid, administratiivsed regulatsioonid ning muud infotehnoloogilised ja füüsilised andmekaitse meetmed.

Turvalise isikuandmete töötlemise meetmed laienevad kõigi kasutatavatele infosüsteemidele, inimtegevuse protsessidele, sealhulgas töötajatele, tarnijatele, klientidele, teenuseosutajatele ja teistele muudele kolmandatele osapooltele, kellel on juurdepääs Medical Pharmacy Group AS poolt töödeldavatele isikuandmetele.

Käesolevas privaatsuspoliitikas sisalduv teave kehtib füüsiliste isikute isikuandmete kohta, kuid mitte äriühingute või muude juriidiliste isikute või asutuste andmetele. Teave kehtib ka kõigi kutse- ja ametitegevusega tegelevate füüsiliste isikute (nt äriühingu või organisatsiooni töötajate) isikuandmete kohta. Kui te suhtlete meiega Ärikliendiga seotud isikuna, siis me registreerime ja kasutame ka teie kohta käivaid isikuandmeid.

MIKS ME KOGUME JA KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID?

Me kogume ja kasutame teie andmeid selleks, et pakkuda teile parimaid nõuandeid ja lahendusi, täita teiega sõlmitud lepinguid ning järgida seadustest tulenevaid kohustusi isikuandmete kogumisel ja säilitamisel.

See tähendab, et me kogume ja kasutame teie isikuandmeid, kui:

 • te olete sõlminud meiega lepingu või kaalute selle sõlmimist;
 • olete andnud meile nõusoleku kasutada oma isikuandmeid;
 • see on meie juriidiline kohustus, mis võib tuleneda näiteks järgmistest õigusaktidest:
  • võlaõigusseadus;
  • maksukorralduse seadus;
  • maksualase teabevahetuse seadus;
  • raamatupidamise seadus;
 • see on vajalik Medical Pharmacy Group AS õigustatud huvides sh. õigusrikkumiste või kahju vältimiseks, IT-süsteemide või maksete turvalisuse tugevdamiseks või otseturunduse eesmärkidel. Me teeme seda ainult juhul, kui meie vastav huvi on ilmselgelt kaalukam teie huvist teie isikuandmeid mitte töödelda;
 • kui te suhtlete meiega kui isik, kes on seotud meie Ärikliendiga, siis sõltuvalt meie suhtluse sisust ja ulatusest, võime töödelda teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  • oma lepinguliste kohustuste täitmiseks ning Klientidele teenuste pakkumiseks;
  • kehtivate õigusaktide täitmiseks;
  • asjaajamise otstarbel, sh meie süsteemide, platvormide ja muude digitaalsete rakenduste turvamiseks ja toetamiseks ja korrashoiuks;
  • piisava turvalisuse tagamiseks meie ruumide külastamisel;
  • kuritegude vältimiseks vajalike kontrollide läbiviimiseks.

MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME JA KASUTAME?

Oma igapäevases äritegevuses töötleb Medical Pharmacy Group AS erinevaid isikuandmeid, sh:

 • töötajate isikuandmed (olemasolevate, minevikus olnud ning tulevaste töötajate andmeid);
 • klientide andmeid:
  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohale toimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • personaalsete toodete tellija profiili andmed;
  • klienditoe andmed
 • veebilehe külastajate andmeid;
 • osanike/aktsionäride andmed.

Eriliiki isikuandmed

Medical Pharmacy Group AS ei kogu oma majandustegevuses isikuandmeid milleks on rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

Medical Pharmacy Group AS kogub vähesel määral klientide terviseandmeid, kuid neid üksnes eesmärgil, et pakkuda teile teie organismi eripärasid ja vajadusi arvestades parimat personaalset teenust. Terviseandmete töötlemiseks küsime teilt sõnaselget nõusolekut, v.a juhul kui seadus annab meile õiguse töödelda eriliiki isikuandmeid ilma teie nõusolekuta (nt oma nõuete õiguslikuks maksmapanekuks).

Võime koguda ka muid isikuandmeid, kui seda on vaja selleks, et pakkuda teile konkreetseid teenuseid, või kui seda nõuab seadus.

Meie suutlikkus anda teile nõu ja pakkuda teile parimaid lahendusi sõltub väga suurel määral sellest, kui hästi me teid tunneme. Seetõttu on tähtis, et annaksite meile õiget ja täpset teavet ning hoiaksite meid muutustega kursis.

MILLEKS  KOGUME JA KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID?

Medical Pharmacy Group AS töötleb isikuandmeid, et:

 • hallata tellimusi ja toimetada kohale kaupu;
 • koostada ostetud kaupade ja teenuste ülevaateid ning kliendieelistuste analüüse ja koostada veebikasutusstatistikat;
 • tagastada klientidele nende makseid;
 • lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi);
 • selgitada, millistel tingimustel teenuseid osutada ja kaupu müüa;
 • teha Kliendile suunatud pakkumisi;
 • viia läbi kliendirahulolu-uuringuid;
 • osutada kliendile mugavusteenuseid ja teadaandeid (nt. kampaaniad, otseturustus);
 • täita juriidilisi kohustusi;
 • tagada õigustatud huvi realiseerimine, mis on kooskõlas Euroopa Liidus (EL) kehtestatud andmekaitse reeglitega.

Me kogume ja kasutame andmeid ka muudeks tegevusteks, mis on seotud teenuste osutamisega, sh järgmisteks tegevusteks:

 • kliendihaldus ja nõustamine;
 • meie teenuste ja tegevuse arendamine ja juhtimine;
 • teenuste turundamine;
 • võlgnevuste sissenõudmine;
 • teie ja Medical Pharmacy Group AS kaitsmine pettuse eest;
 • kolmandate isikute õiguslikele nõuetele vastamine ja nende täitmine.

Me kogume andmeid otse teie käest või teie tegevusi jälgides, näiteks kui te:

 • esitate meile dokumente paberkandjal või läbi elektroonilise kirjavahetuse;
 • helistate meile. Telefonikõnet salvestades teavitame teid sellest.

Me säilitame teie andmeid vaid seni, kuni see on vajalik sel eesmärgil, milleks me teie andmeid kogusime ja kasutasime.

KOLMANDAD ISIKUD JA TEIE ISIKUANDMED

Kolmandatelt isikutelt saadud isikuandmed

Registreerime ja kasutame isikuandmeid, mis on saadud kolmandatelt isikutelt, näiteks:

 • riiklikust registrist, näiteks äriregistrist, rahvastikuregistrist või muust avalikust allikast või registrist. Kogume ja kasutame neid andmeid näiteks andmete täpsuse kontrollimiseks;
 • krediidiagentuuridelt ja maksehäireregistritest;
 • Medical Pharmacy Group AS äripartneritelt, kui meil on teie nõusolek või kui see on õigusaktidega lubatud.

Kolmandad isikud, kellele avaldame teie isikuandmeid

Mõningatel juhtudel võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui:

 • kui te olete palunud meil seda teha;
 • kui seadus seda nõuab või lubab;
 • kui olete andnud selleks eelnevalt nõusoleku;
 • kui te ei täida Medical Pharmacy Group AS ees võetud kohustusi, siis võime avaldada teie isikuandmeid krediidireitingu agentuuridele ja registritele;
 • kui see on vajalik IT-süsteemide arendamise, käigus hoidmise ja toimepidevuse tagamisega.

Teie nõusolekul isikuandmete edastamisel kolmandatesse riikidesse (s.o väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda) asuvatele andmetöötlejatele, tagame teie õiguste kaitse ja selle, et sellise andmeedastuse korral säilib teie isikuandmete kaitse tasemel, mis vastab Euroopa Komisjoni heaks kiidetud tingimustele.

PROFIILIANALÜÜS JA AUTOMATISEERITUD OTSUSED

Profiilianalüüs

Profiilianalüüs on teie isikuandmete automatiseeritud töötlemise viis. Medical Pharmacy Group AS teostab teie isikuandmete automatiseeritud töötlemist ja andmete modelleerimist selleks, et pakkuda teile teie organismi eripärasid ja vajadusi arvestades, parimat tuge personaalsete vitamiinide, mineraalainete ja erinevate tervisetoodete vahel valiku tegemisel.

Automatiseeritud otsustamine

Medical Pharmacy Group AS ei teosta teie isikuandmete automatiseeritud töötlemist, mille eesmärgiks on hinnata teie isikuandmeid, et võtta vastu teie õigusi ja vabadusi piirata võivaid otsuseid.

TEIE ÕIGUSED

Enda isikuandmetega tutvumine

Teil on võimalik tutvuda teie kohta kogutud ja kasutatavate isikuandmetega, nende allikatega ja nende kasutamise eesmärkidega. Teil on võimalik saada teavet selle kohta, kui kaua me teie andmeid säilitame ning kellele ja mis ulatuses. Teie õigust enda isikuandmetega tutvuda võivad piirata kehtivad õigusaktid, teiste isikute õigused nende privaatsuse tagamiseks ning meie tegevuse vajadused. Meie oskusteave, ärisaladused, sisehinnangud ja materjalid võivad samuti kuuluda teabe hulka, millega ei ole võimalik tutvuda.

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus esitada teid puudutavate isikuandmete töötlemisele vastuväiteid, sh kui me tugineme andmete töötlemisel meie õigustatud huvile.

Samuti on Teil õigus keelata oma isikuandmete kasutamine otseturunduseks.

Andmete parandamine või kustutamine

Kui teie andmed ei ole õiged, on puudulikud või asjakohatud, on teil õigus nõuda andmete parandamist või kustutamist, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete töötlemisega seotud õigusi ja kohustusi.

Andmete kasutamise piiramine

Kui te leiate, et andmed, mis me oleme teie kohta kogunud, ei ole õiged, või kui olete esitanud vastuväite andmete kasutamisele, siis võite nõuda, et piiraksime nende andmete kasutamist ainult nende säilitamisega. Kasutust piiratakse üksnes säilitamisega, kuni on võimalik tuvastada andmete õigsus või kontrollida, kas meie õiguspärased huvid on teie huvidest kaalukamad.

Kui teil on õigus nõuda andmete kustutamist, siis võite selle asemel nõuda, et piirduksime andmete kasutamisel üksnes nende säilitamisega. Kui me vajame teie kohta kogutud andmeid ainult õigusnõuete maksmapanekuks või kaitsmiseks, siis võite te nõuda, et andmeid ei kasutataks muul moel kui neid säilitades. Meil võib siiski olla õigus kasutada andmeid ka teistsugusel viisil, kui see on vajalik selleks, et nõudeid maksma panna, või juhul, kui te olete andnud selleks nõusoleku.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui andmete kasutamiseks on vajalik teie nõusolek, võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Juhime teie tähelepanu sellele, et kui te nõusoleku tagasi võtate, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teile teatud teenuseid. Samuti jätkame teie isikuandmete kasutamist  näiteks teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lähtudes õigusaktidest tulenevatest nõuetest.

Andmete ülekantavus

Kui me kasutame andmeid teie nõusoleku või kokkuleppe alusel ja andmetöötlus on automatiseeritud, on teil õigus saada koopia teie esitatud andmetest elektroonilises masinloetavas formaadis.

Õiguste ajaline realisatsioon koondtabelina

Õigused Realisatsioon
Õigus andmete töötlemiseks nõusolek anda Nõusolek küsitakse koheselt andmete kogumisel (kui andmed kogutakse otse teilt) või ühe kuu jooksul (kui andmeid koguti kolmandalt isikult)
Õigus andmete töötlemiseks nõusolek tagasi võtta Koheselt, ilma ebamõistliku viivituseta
Õigus andmetega tutvuda Ühe kuu jooksul alates taotluse esitamisest
Õigus andmete parandamisele Ühe kuu jooksul alates taotluse esitamisest
Õigus kustutamisele „olla unustatud“ Koheselt, ilma ebamõistliku viivituseta
Õigus piirata andmete töötlemist Koheselt, ilma ebamõistliku viivituseta
Õigus andmeid üle kanda Vastavalt esitatud taotlusele
Õigus esitada vastuväiteid Menetlust alustatakse vastuväite laekumisel
Õigus seonduvalt andmete automatiseeritud töötlemise või profiilianalüüsiga. Vastavalt esitatud taotlusele

KÜPSISTE KASUTAMINE (cookies)

Medical Pharmacy Group AS kasutab oma veebilehtedel küpsiseid (Cookies). Küpsised on väikesed tekstifailid, mis laetakse teie seadmesse, kui külastate mõnda meie veebilehte.

Meie veebilehe kasutamist jätkates annate nõusoleku küpsiste kasutamiseks vastavalt käesolevate tingimuste reeglitele.

Kui te pole küpsiste kasutamisega nõus, on teil võimalus oma veebilehitseja seadistada selliselt, et arvuti küpsiseid ei salvestaks. Sellisel juhul aga ei saa me tagada, et kõik funktsioonid meie lehel teie jaoks korrektselt toimivad. Lisainfot küpsiste haldamise ja keelamise kohta leiate veebilehelt http://www.allaboutcookies.org/

Küpsiste abil saame parandada teenuste kvaliteeti. Küpsiseid kasutame statistiliste andmete kogumiseks, lehe külastaja eelistuste meelde jätmiseks, reklaamide esitamiseks.

Medical Pharmacy Group AS veebilehti külastades saavad teie seadmesse küpsiseid salvestada ka meie andme analüüsi ja reklaami partnerid (Google analytics, Facebook, youtube jms.) 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

Medical Pharmacy Group AS säilitab isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid.

Medical Pharmacy Group AS tagab isikuandmete kaitse, isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Ligipääsu isikuandmetele saavad vaid töötlejad, kellel on selleks vajalik õigus ja ainult selles ulatuses, mis on vajalik õigustatud huvist tuleneva eesmärgi saavutamiseks.

Medical Pharmacy Group AS kinnitab, et peab kinni EL-s kehtivatest isikuandme kaitset puudutavatest nõuetest. Medical Pharmacy Group AS teeb kõik endast oleneva, et kaitsta isikuandmeid. Töötleme isikuandmeid vaid kindlatel ja õiguspärastel eesmärkidel ja ainult selleks vajalikus ulatuses. Samu väärtusi nõuame oma koostööpartneritelt meie isikuandmete töötlemise reeglitest kinni pidamisel.

Juhul kui isikuandmetega seonduvalt toimub mistahes intsident, võtab Medical Pharmacy Group AS tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus sarnaste riskide maandamiseks.

OTSETURUSTUSTEATED

Teavitused on tellijale suhtluskanalite kaudu saadetavad pakkumised, mis Medical Pharmacy Group AS arvates võivad tellijale huvi pakkuda.

Teavitustest saab igal ajal loobuda. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on kliendil õigus oma isikuandmete otseturundusega seotud töötlemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel. Vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest.

Otseturustuse aluseks olevaid isikuandmeid ei jagata kolmandate osapooltega. Medical Pharmacy Group AS käsitleb Teie isikuandmeid EU andmekaitse ja muu isikuandmete kaitse seadusandlusele vastavalt.

Küsimuste korral võtke palun ühendust [email protected]

KONTAKTANDMED JA KAEBUSTE ESITAMINE

Kui teil on enda isikuandmete töötlemisega kaasnevate õigustega seoses küsimusi või kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me kogume ja kasutame isikuandmeid või te ei ole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, siis võtke meiega ühendust:

Medical Pharmacy Group AS
Aadress: Ülikooli tn 8 Tartu, Tartu Tartumaa 51003
Telefon: +372 775 2225
Email: [email protected]

AS Medical Pharmacy Group on isikuandmete vastutav töötleja, AS Medical Pharmacy Group edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Kui teie andmekaitsealane pöördumine Medical Pharmacy Group AS poole, ei ole andnud rahuldavat tulemust, siis on teil õigus esitada Medical Pharmacy Group  AS-le vastavasisuline vaie või esitada kaebus järelevalveasutusele:

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn
tel. 6 274 135, faks 6 274 137
e-post: [email protected]
koduleht: www.aki.ee