Personas datu apstrādes principi

MEDICAL PHARMACY GROUP AS PRIVĀTUMA POLITIKA

IEVADS

Medical Pharmacy Group AS ir juridiska persona, kuras reģistrācijas numurs ir 12356191 un juridiskā adrese – Ülikooli 8, Tartu, Igaunijas Republika. Medical Pharmacy Group AS ir Igaunijā dibināts uzņēmums, kas ražo vitamīnus, minerālvielas un dažādus veselību stiprinošus produktus.

Sava darba vajadzībām mēs ievācam un izmantojam jūsu personas datus, lai jūs saņemtu vislabākos pakalpojumus, konsultācijas un risinājumus un lai mēs izpildītu ar jums noslēgto vienošanos un līgumu prasības.

Jūsu datus un privātumu mēs aizsargājam saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Lai garantētu drošu iepriekšminēto personas datu apstrādi, Medical Pharmacy Group AS ir izstrādāti datu apstrādes noteikumi, administratīvais regulējums un citi IT un fiziski datu aizsardzības pasākumi.

Personas datu drošas apstrādes pasākumi attiecas uz visām informācijas sistēmām un cilvēku (personāla, piegādātāju, klientu, pakalpojumu sniedzēju un citu trešo personu) darbībām, kuriem ir pieeja Medical Pharmacy Group AS apstrādātajiem personu datiem.

Šajā privātuma politikā izklāstītā informācija attiecas uz fizisku personu, nevis uzņēmumu, juridisko personu vai citu iestāžu datiem. Informācija attiecas arī uz visiem to fizisko personu datiem, kuras pilda amata vai profesionālus pienākumus (piemēram, uzņēmumā vai organizācijā nodarbinātajiem). Ja jūs ar mums sazināsities kā uzņēmēja pārstāvis, mēs reģistrējam un apstrādājam arī jūsu personas datus.

KĀDĒĻ MĒS IEVĀCAM UN IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Jūsu personas datus mēs ievācam un apstrādājam, lai jums piedāvātu vislabākos ieteikumus un risinājumus, īstenotu ar jums noslēgtos līgumus un izpildītu visus normatīvajos aktos noteiktos personas datu vākšanas un uzglabāšanas pienākumus.

Tas nozīmē, ka mēs ievācam un izmantojam jūsu personas datus, ja:

 • esat noslēdzis (-gusi) līgumu ar mums vai to apsverat;
 • esat piekritis (-usi) savu personas datu izmantošanai;
 • šis pienākums ir paredzēts šādos normatīvajos aktos:
 • Civillikumā;
 • likumā “Par nodokļiem un nodevām”;
 • Informācijas atklātības likumā;
 • likumā “Par grāmatvedību”;
 • tas nepieciešams Medical Pharmacy Group AS likumīgo interešu nodrošināšanai, arī, lai izvairītos no noziedzīgiem nodarījumiem vai kaitējuma, padarītu drošākas IT maksājumu sistēmas vai īstenotu tiešo mārketingu. Mēs to darīsim tikai tad, ja mūsu attiecīgās intereses būs ievērojami būtiskākas par jūsu interesēm, lai netiktu apstrādāti jūsu personas dati;
 • jūs ar mums sazināties kā uzņēmēja pārstāvis. Šādā situācijā ,atkarībā no mūsu saziņas satura un apjoma mēs varam apstrādāt jūsu personas datus šādos nolūkos:
 • lai izpildītu mūsu līgumsaistības un sniegtu pakalpojumus klientiem;
 • lai izpildītu spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
 • administratīviem mērķiem, arī mūsu sistēmu, platformu un citu digitālo lietotņu drošībai, atbalstam un uzturēšanai;
 • lai garantētu pietiekamu drošību mūsu telpu apmeklējumā;
 • nepieciešamajām pārbaudēm noziedzīgu nodarījumu nepieļaušanai.

KURUS DATUS MĒS IEVĀCAM UN IZMANTOJAM

Saistībā ar ikdienas uzņēmējdarbību Medical Pharmacy Group AS apstrādā dažādus personas datus:

 • savu pašreizējo, kādreizējo un nākamo nodarbināto personas datus;
 • tādus klientu datus kā
  • vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
  • piegādes adrese;
  • bankas konta numurs;
  • preču un pakalpojumu cena un ar maksājumiem saistītie dati (pirkumu vēsture);
  • ar personalizēto produktu pasūtītāja profilu saistītie dati;
  • dati par klientu atbalstu;
 • datus par tīmekļvietnes apmeklētājiem;
 • datus par ieinteresētajām personām.

Īpašas personu datu kategorijas

Saistībā ar savu ekonomisko darbību Medical Pharmacy Group AS neievāc tādus personas datus, kas satur informāciju par rases vai etnisko piederību, politiskajiem uzskatiem, reliģisko vai filozofisko pārliecību un dalību arodbiedrībās, ģenētiskos datus, fiziskas personas vienreizējai identificēšanai nepieciešamos biometriskos datus, kā arī datus par dzimumuzvedību vai seksuālo orientāciju.

Medical Pharmacy Group AS ievāc tikai nedaudz informācijas par klienta veselību, lai piedāvātu vislabākos iespējamos personalizētos pakalpojumus, ņemot vērā jūsu organisma vajadzības un īpatnības. Mēs lūdzam jūsu nepārprotamu piekrišanu, lai apstrādātu datus par jūsu veselību, izņemot gadījumos, kad normatīvais regulējums mums atļauj bez jūsu piekrišanas apstrādāt īpašas kategorijas personas datus (piemēram, lai izpildītu likumīgās prasības).

Mēs varam ievākt arī citu kategoriju personas datus, ja tas nepieciešams, lai jums sniegtu dažus specifiskus pakalpojumus vai ja to paredz normatīvie akti.

Mūsu iespēja jūs konsultēt un piedāvāt vislabākos risinājumus ir ļoti atkarīga no tā, cik labi jūs pazīstam, tādēļ ir būtiski, lai informācija, ko mums sniedzat, būtu patiesa un precīza, un lai jūs mūs informētu par jebkurām izmaiņām.

JŪSU PERSONAS DATU VĀKŠANAS UN IZMANTOŠANAS NOLŪKI

Medical Pharmacy Group AS personu datus apstrādā, lai:

 • pārvaldītu pasūtījumus un piegādātu preces;
 • sagatavotu pārskatus par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem un analizētu klientu vēlmes un tīmekļvietnes izmantošanas statistiku;
 • atmaksātu klientiem no viņiem saņemto samaksu;
 • atrisinātu ar preču un pakalpojumu nodrošināšanu saistītās problēmas (tas ir klientu apkalpošanas dienesta uzdevums);
 • noteiktu pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas apstākļus;
 • sagatavotu piedāvājumus klientiem;
 • organizētu klientu apmierinātības aptaujas;
 • sniegtu klientiem ērtus pakalpojumus un viņus informētu (piemēram, kampaņu vai tiešā mārketinga pasākumu laikā);
 • izpildītu normatīvo aktu prasības;
 • saskaņā ar Eiropas Savienībā (ES) spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem garantētu likumīgo interešu īstenošanu.

Mēs datus ievācam un izmantojam arī citām ar pakalpojumu sniegšanu saistītām funkcijām:

 • klientu atbalstam;
 • mūsu pakalpojumu un darbību izstrādei un pārvaldībai;
 • pakalpojumu tirgvedībai;
 • parādu atgūšanai;
 • jūsu un Medical Pharmacy Group AS aizsardzībai no krāpniecības;
 • lai reaģētu uz trešo personu tiesībpamatotajiem prasījumiem un tos apmierinātu.

Mēs datus iegūstam tieši no jums vai novērojot jūsu darbības, kad jūs, piemēram:

 • mums vai nu papīra formā, vai ar elektroniskas sarakstes starpniecību iesniedzat dokumentus;
 • piezvanāt mums. Ja saruna ar jums tiks ierakstīta, mēs jūs par to informēsim.

Mēs jūsu datus uzglabāsim tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams datu vākšanas un izmantošanas nolūkam.

TREŠĀS PERSONAS UN JŪSU PERSONAS DATI

No trešajām personām iegūtie personas dati

Mēs reģistrējam personas datus, kas iegūti no trešajām personām, piemēram:

 • valsts reģistriem – Uzņēmumu reģistra, Iedzīvotāju reģistra vai citiem publiskajiem avotiem vai reģistriem. Šādus datus mēs ievācam un izmantojam datu pareizības pārbaudēm;
 • kredītiestādēm un parādnieku reģistriem;
 • Medical Pharmacy Group AS uzņēmējdarbības partneriem, ja mums ir jūsu piekrišana šādai rīcībai vai ja šādas tiesības izriet no normatīvajos aktos paredzētā.

Trešās personas, kurām varam izpaust jūsu personas datus

Dažos gadījumos mēs varam izpaust jūsu personas datus, ja:

 • jūs mums esat lūdzis (-gusi) to darīt;
 • to paredz vai atļauj normatīvie akti;
 • jūs jau esat tam piekritis (-usi);
 • jūs neesat izpildījis (-usi) savas saistības pret Medical Pharmacy Group AS. Šādā gadījumā mēs varam izpaust jūsu personas datus kredītreitinga aģentūrām un reģistriem;
 • tas ir nepieciešams, lai attīstītu un uzturētu IT sistēmas un nodrošinātu to darbības nepārtrauktību.

Ja esam saņēmuši jūsu piekrišanu pārsūtīt jūsu personas datus to apstrādātājiem trešajās valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas, mēs nodrošinām jūsu tiesību un personas datu aizsardzību Eiropas Komisijas apstiprinātajiem kritērijiem atbilstošā līmenī.

PROFILĒŠANA UN AUTOMĀTISKA LĒMUMU PIEŅEMŠANA

Profilēšana

Profilēšana ir jūsu datu automātiskas apstrādes veids. Medical Pharmacy Group AS automātiski apstrādā un modelē jūsu datus, lai jums palīdzētu izvēlēties sava organisma vajadzībām un īpatnībām visvairāk piemērotos vitamīnus, minerālvielas un dažādus veselību stiprinošus produktus.

Automātiska lēmumu pieņemšana

Vērtējot jūsu personas datus, Medical Pharmacy Group AS tos neapstrādā automātiski, lai pieņemtu lēmumus, kas var ierobežot jūsu tiesības vai brīvības.

JŪSU TIESĪBAS

Tiesības piekļūt saviem personas datiem

Jūs varat iegūt piekļuvi personas datiem, ko esam ievākuši par jums, kā arī uzzināt, kā un kādā nolūkā mēs tos izmantojam un kur esam tos ieguvuši. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, cik ilgi mēs jūsu datus uzglabāsim un kuram un kādā apjomā tos izpaudīsim. Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem var tikt ierobežotas, pamatojoties uz piemērojamajām tiesību normām, kā arī ievērojot citu personu tiesības uz privātuma garantijām un mūsu uzņēmējdarbības vajadzības. Daļa no informācijas, kurai jums nav atļauts piekļūt, ir mūsu īpašās praktiskās zināšanas, komercnoslēpums un iekšējai izmantošanai paredzēto novērtējumu rezultāti un materiāli.

Iebilduma tiesības

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, arī tad, kad mēs paļaujamies uz savām likumīgajām interesēm saistībā ar datu apstrādi.

Jums ir arī tiesības aizliegt savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga vajadzībām.

Datu precizēšana un dzēšana

Ja jūsu dati ir neprecīzi, nepilnīgi vai novecojuši, jums saskaņā ar visiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt šādus datus precizēt vai izdzēst.

Datu izmantošanas ierobežošana

Ja uzskatāt, ka dati, ko esam ievākuši par jums, nav precīzi vai ja esat iebildis (-usi) pret datu izmantošanu, jūs varat pieprasīt, lai šādu datu izmantošana tiktu ierobežota, t.i., tie tiktu tikai uzglabāti. Ierobežot izmantošanu tikai uzglabāšanai var līdz brīdim, kad ir iespējams noteikt, vai dati ir pareizi, vai arī kad mums ir iespējams samērot mūsu likumīgās intereses ar jūsu interesēm.

Ja jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu, tās vietā jūs varat pieprasīt, lai datu izmantošana tiktu ierobežota tā, ka tie tiktu tikai uzglabāti. Ja jūsu personas dati ir nepieciešami tikai mūsu likumīgo prasību īstenošanai vai aizsardzībai, jūs varat aizliegt izmantot datus jebkuram citam nolūkam kā tikai uzglabāšanai, tomēr mēs paturam tiesības izmantot datus citiem nolūkiem, ja tas nepieciešams prasību izpildei vai ja esat tam piekritis (-usi).

Piekrišanas atsaukšana

Ja datu izmantošanai ir vajadzīga jūsu piekrišana, jūs to jebkurā laikā varat atsaukt. Vēršam jūsu uzmanību tam, ka pēc tam, kad būsiet atsaucis (-kusi) savu piekrišanu, mēs nevarēsim jums sniegt noteiktus pakalpojumus. Mēs arī turpināsim izmantot jūsu datus, lai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām pildītu ar jums noslēgto līgumu.

Datu pārvietojamība

Ja mēs jūsu datus izmantojam pēc jūsu piekrišanas vai saskaņā ar līgumu un ja datu apstrāde ir automatizēta, jums ir tiesības saņemt elektronisku mašīnlasāmu savu iesniegto datu kopiju.

Jūsu tiesību īstenošanas laiks atspoguļots tabulā.

Tiesības Īstenošanas laiks
Tiesības piekrist datu apstrādei Ievācot datus, piekrišana tiek lūgta nekavējoties (ja dati ir saņemti tieši no jums) vai mēneša laikā (ja dati ir saņemti no trešās personas).
Tiesības atsaukt piekrišanu datu apstrādei Nekavējoties, bez nepamatotas kavēšanās
Tiesības piekļūt datiem Mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas
Tiesības precizēt datus Mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas
Tiesības “tikt aizmirstam” Nekavējoties, bez nepamatotas kavēšanās
Tiesības ierobežot apstrādi Nekavējoties, bez nepamatotas kavēšanās
Tiesības uz datu pārvietojamību Saskaņā ar iesniegto pieteikumu
Iebilduma tiesības Izpilde tiek uzsākta pēc iebilduma saņemšanas
Tiesības attiecībā uz datu automatizētu apstrādi vai profilēšanu Saskaņā ar iesniegto pieteikumu

SĪKDATNES

Medical Pharmacy Group AS savās tīmekļvietnēs izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kas uzglabāšanai tiek instalētas jūsu ierīcē, kad apmeklējat mūsu tīmekļvietnes.

Turpinot izmantot mūsu tīmekļvietni, jūs piekrītat, ka sīkdatnes lietojam atbilstoši šajā politikā noteiktajam.

Ja nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai, jūs savu pārlūku varat iestatīt tā, lai tas nesaglabātu sīkdatnes, tomēr tad mēs nevaram garantēt visu mūsu tīmekļvietnes funkciju pareizu darbību. Sīkāka informācija par sīkdatņu pārvaldību un atteikšanos no tām ir pieejama tīmekļvietnē http://www.allaboutcookies.org/.

Sīkdatnes mums palīdz uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti. Sīkdatnes mēs izmantojam statistikas datu ievākšanai, lai atcerētos vietnes apmeklētāju vēlmes, un reklāmas vajadzībām.

Kad apmeklējat Medical Pharmacy Group AS tīmekļvietnes, mūsu analītikas un reklāmas partneri (Google Analytics, Facebook, YouTube u.c.) arī var saglabāt savas sīkdatnes jūsu ierīcē.

PERSONAS DATU APSTRĀDES DROŠĪBA

Medical Pharmacy Group AS personas datus uzglabā pēc iespējas īsāku laiku. Visi personas dati, kam beidzies uzglabāšanas laiks, tiks iznīcināti vislabākajā pieejamajā veidā.

Medical Pharmacy Group AS, īstenojot tehniskus vai organizatoriskus pasākumus, nodrošina personas datu aizsardzību un pienācīgu drošību, arī aizsardzību pret nepilnvarotu un nelikumīgu apstrādi, nejaušu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu.

Piekļuve personas datiem ir tikai pilnvarotiem apstrādātājiem un tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams no likumīgajām interesēm izrietošo mērķu sasniegšanai.

Medical Pharmacy Group AS paziņo, ka ievēro piemērojamās ES prasības attiecībā uz personas datu aizsardzību. Medical Pharmacy Group AS darīs visu iespējamo jūsu datu aizsardzības labā. Personas datus mēs apstrādājam tikai specifiskos un likumīgos nolūkos un tikai nepieciešamajā apjomā. Mēs sagaidām, ka mūsu sadarbības partneriem ir ar mums kopīgas vērtības un tie ievēro personas datu apstrādes noteikumus.

Ja saistībā ar personas datiem notiks kāds incidents, Medical Pharmacy Group AS darīs visu iespējamo varbūtējo seku vājināšanai un nākotnē mazinās līdzīgu risku.

TIEŠĀ MĀRKETINGA PAZIŅOJUMI

Paziņojumi ir piedāvājumi, kas abonentiem tiek nosūtīti pa Medical Pharmacy Group AS saziņas kanāliem, kuri tiek uzskatīti par atbilstošiem noteiktu abonentu interesēm.

Jums jebkurā laikā ir iespējams atteikties no paziņojumiem. Ja klients vairs nevēlas saņemt tiešā mārketinga paziņojumus, viņam jāatzīmē attiecīgā iespēja e-pasta vēstules galvenē vai jāsazinās ar mūsu klientu atbalsta dienestu.

Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga vajadzībām, klientam ir tiesības iesniegt savus iebildumus pret šādu datu apstrādi. Iebildumus iespējams jebkurā laikā pa e-pastu iesniegt klientu apkalpošanas dienestam. Attiecīgā informācija jāiesniedz nepārprotami un atsevišķi no citas informācijas.

Tiešajam mārketingam izmantotos personas datus nav atļauts nodot trešajām personām. Medical Pharmacy Group AS jūsu personas datus apstrādā saskaņā ar ES datu aizsardzības noteikumiem un citu normatīvo aktu prasībām par privātuma aizsardzību.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi [email protected]

KONTAKTINFORMĀCIJA UN PRETENZIJU REĢISTRĒŠANA

Ja jums ir kādi jautājumi par savām tiesībām saistībā ar jūsu personas datu apstrādi vai to, kā mēs ievācam un izmantojam personas datus, vai jūs neapmierina veids, kādā apstrādājam jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums.

Medical Pharmacy Group AS

Adrese: Ülikooli 8, Tartu, Tartumaa 51003
Tālruņa Nr.: +372 775 2225
E-pasta adrese: [email protected]

Ja jūs neapmierina Medical Pharmacy Group AS atbilde uz jūsu iesniegumu par savu privātumu, jūs to varat apstrīdēt Medical Pharmacy Group AS vai iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē:

Datu aizsardzības inspekcija

19 Väike-Ameerika, 10129 Tallinn
Tālruņa Nr.: 6 274 135, faksa Nr.: 6 274 137
E-pasta adrese: [email protected]
Tīmekļvietnes adrese: www.aki.ee